CÁC TUYẾN ĐƯỜNG PHỔ BIẾN

Đà Nẵng - Hà Nội 300.000
Đà Nẵng - Hải Phòng 370.000
Đà Nẵng - Quảng Ngãi 90.000
Đà Nẵng - Đồng Hới 135.000
Đà Nẵng - Huế 150.000
Đà Nẵng - Quy Nhơn 170.000
Đà Nẵng - Nha Trang 230.000
Đà Nẵng - Đà Lạt 200.000
Nha Trang - Đà Nẵng 230.000
Nha Trang - Tây Ninh 280.000
Nha Trang - Bà Rịa - Vũng Tàu 210.000
Nha Trang - Hồ Chí Minh 180.000
Nha Trang - Cần Thơ 250.000
Nha Trang - Tuy Hoà 75.000
Nha Trang - Phan Thiết 110.000
Hà Nội - Hà Giang 150.000
Hà Nội - Cao Bằng 170.000
Hà Nội - Bắc Kạn 80.000
Hà Nội - Tuyên Quang 80.000
Hà Nội - Lào Cai 180.000
Hà Nội - Điện Biên 250.000
Hà Nội - Hải Phòng 70.000
Hà Nội - Ninh Bình 0
Hà Nội - Thanh Hóa 100.000
Hà Nội - Đà Nẵng 80.000
Hà Nội - Hồ Chí Minh 700.000
Hà Nội - Cần Thơ 801.900
Hồ Chí Minh - Hà Nội 700.000
Hồ Chí Minh - Hải Phòng 700.000
Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi 250.000
Hồ Chí Minh - Gia Lai 220.000
Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu 90.000
Hồ Chí Minh - Cần Thơ 90.000
Hồ Chí Minh - Quy Nhơn 200.000
Hồ Chí Minh - Nha Trang 180.000
Hồ Chí Minh - Phan Thiết 100.000
Hồ Chí Minh - Đà Lạt 150.000
Đà Lạt - Đà Nẵng 265.000
Đà Lạt - Hồ Chí Minh 120.000
Đà Lạt - Cà Mau 300.000
Đà Lạt - Quy Nhơn 0
Đà Lạt - Nha Trang 110.000
Đà Lạt - Phan Rang-Tháp Chàm 80.000
Đà Lạt - Phan Thiết 130.000
Đà Lạt - Mũi Né 119.000

icon-info THÔNG TIN HÃNG XE

TRUNG HẰNG

<p style="text-align: justify;">Trung Hằng l&agrave; một trong những nh&agrave; xe an to&agrave;n v&agrave; uy t&iacute;n di chuyển từ H&agrave; Nội sang c&aacute;c tỉnh Đ&ocirc;ng Bắc, dừng ch&acirc;n tại Ph&uacute; Thọ.</p> <p style="text-align: justify;">Với phương ch&acirc;m sự thoải m&aacute;i an to&agrave;n của h&agrave;nh kh&aacute;ch l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của ch&iacute;nh m&igrave;nh, nh&agrave; xe Trung Hằng lu&ocirc;n cố gắng tạo sự thoải m&aacute;i nhất cho h&agrave;nh kh&aacute;ch trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">G&iacute;a cạnh tranh, dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a đảm bảo l&agrave; điểm mạnh kh&ocirc;ng phải nh&agrave; xe n&agrave;o cũng c&oacute; thể thực hiện được.</p>

Read more
HẢI ÂU

<p style="text-align: justify;">Được th&agrave;nh lập từ th&aacute;ng 12/2000, xe Hải &Acirc;u đi Hải Ph&ograve;ng sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; dịch vụ chuyển ph&aacute;t nhanh bằng &ocirc; t&ocirc;.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng ty TNHH Vận Tải Bus Hải &Acirc;u với thương hiệu &ldquo;Bu&yacute;t nhanh Hải &Acirc;u&rdquo; đ&atilde; khẳng định được ưu thế dịch vụ tr&ecirc;n 6 tỉnh, th&agrave;nh phố lớn.</p> <p style="text-align: justify;">Với mục ti&ecirc;u l&agrave; đơn vị h&agrave;ng đầu trong việc vận chuyển xe kh&aacute;ch tr&ecirc;n tuyến đường H&agrave; Nội đi Hải Ph&ograve;ng v&agrave; ngược lại. Hải &Acirc;u đ&atilde; v&agrave; đang ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển sản phẩm, dịch vụ ho&agrave;n hảo nhất, đ&aacute;p ứng tối đa sự mong đợi của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Văn ph&ograve;ng ch&iacute;nh của xe Hải &Acirc;u ở H&agrave; Nội: Bến xe Nước Ngầm v&agrave; Bến xe Gia L&acirc;m. Tại Hải Ph&ograve;ng, xe đưa kh&aacute;ch về Bến xe Niệm Nghĩa, Bến xe Cầu R&agrave;o.</p>

Read more
HOÀNG CUNG

<p style="text-align: justify;">Hồ Ch&iacute; Minh - Bạc Li&ecirc;u v&agrave; ngược lại l&agrave; tuyến đường di chuyển ch&iacute;nh của nh&agrave; xe Ho&agrave;ng Cung, được h&agrave;nh kh&aacute;ch lựa chọn khi c&oacute; nhu cầu.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; xe c&oacute; trụ sở tại 1B/5 Trần Ph&uacute;, phường 7, th&agrave;nh phố Bạc Li&ecirc;u, tỉnh Bạc Li&ecirc;u. Với phương ch&acirc;m sự thoải m&aacute;i an to&agrave;n của h&agrave;nh kh&aacute;ch, Ho&agrave;ng Cung lu&ocirc;n quan t&acirc;m th&aacute;i độ phục vụ của đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n đối với h&agrave;nh kh&aacute;ch, đảm bảo h&agrave;nh kh&aacute;ch sẽ được phục vụ tận t&igrave;nh chu đ&aacute;o.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, đội ngũ l&aacute;i xe của nh&agrave; xe đều l&agrave; những l&aacute;i xe l&agrave;nh nghề, c&oacute; kinh nghiệm cũng như tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cao, chắc chắn sẽ mang đến cho h&agrave;nh kh&aacute;ch chuyến đi thật an to&agrave;n.</p>

Read more